Создать задание

Написать реферат № 27084

350 грн
Безопасная сделка
 1. Преподаватели
 2. Услуги репетиторов
  1. Домашний мастер
  2. Курьерские услуги
  3. Клининговые услуги
  4. Бытовые услуги
  5. Дизайн
  6. Отделочные работы
  7. Строительные работы
  8. Ремонт техники
  9. Работа в Интернете
  10. Реклама и маркетинг
  11. Логистические и складские услуги
  12. Разработка сайтов и приложений
  13. Услуги для животных
  14. Организация праздников
  15. Услуги тренеров
  16. Услуги красоты
  17. Деловые услуги
  18. Ремонт авто
 3. Написание работ
  1. Преподаватели по предметам
  2. Репетиторы иностранных языков
  3. Бюро переводов
  4. Преподаватели музыки
  5. Автоинструкторы
  6. Другие репетиторы
 4. Рефераты
  1. Курсовые
  2. Дипломные
  3. Конспекты
  4. Другое в написании работ
Выполнить 27 февраля 2015
Закрыто заказчиком
Написать реферат по предмету "Актуальні проблеми теорії і практики фінансів", конкретнее тема "Напрями реалізації сучасної бюджетної політики в Україні". Вимоги до науково-аналітичного дослідження -1,5 інтервал, кегль 14, шрифт Times New Roman; поля зліва, знизу та вгорі 20 мм, справа коротка анотація (до 8 рядків українською та англійською мовами; а також назва дослідження англійською мовою); -список використаної літератури, який розміщується вкінці під заголовком “Література”; -посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, с.68; 5, с.37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою науково-аналітичне дослідження повинно містити такі необхідні елементи: -постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; -аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячене -формулювання мети дослідження (постановка завдання); -виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових -висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку. Примітка!!!!- обсяг роботи повинен становити 12-20 сторінок, список джерел – від 10 до 15 джерел. Джерела повинні бути справжніми, дійсно використовуватися, серед них обов’язково повинні бути іноземні джерела по даній проблемі, робота буде перевірятися системою Робота повинна також містити таблиці, рисунки, графіки (зроблені в Excel)….., які характеризують та доповнюють розкриття даної проблеми. Дуже Вітається (фактично обовязково)використання теоретичних та аналітичних матеріалів міжнародного валютного фонду, світового банку …(в т.ч. щорічні звіти про фінансову глобалізацію, стабільність), національного бюро економічних досліджень США,організації блакитної стрічки, інституту перехідної економіки Гайдара , вітчизняних аналітичних бюро та служб, міністерств, відомств, аналітичні матеріали іноземних авторів та дослідницьких структур.
Конфиденциальные данные задания (точный адрес, телефон и т.д.) будут доступны только выбранному исполнителю